wannisa.k@cmu.ac.th +66 53 944 3364
แบบฟอร์มแจ้งการบริจาคและส่งหลักฐานการโอนเงิน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดกรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษีประจำปี

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อขอลดหย่อนภาษี โปรดกรอก ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และที่อยู่ ของท่านให้ถูกต้อง และเตรียมไฟล์หลักฐานการโอนเงินให้พร้อมสำหรับการ Upload ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริจาคได้หลังจากเราได้ตรวจสอบกับธนาคารภายใน 5 วันทำการข้อมูลของผู้บริจาค
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

- ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ หากไม่ประสงค์ออกนาม ให้กรอก "-"

- โปรดระบุ หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

- เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับในกรณีมีปัญหา โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์

- ใช้สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

- โปรดระบุ หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน


หลักฐานการชำระเงิน

- ไม่ต้องใส่ ,

- ไฟล์รูปภาพเท่านั้น

- ให้ท่านกรอกแค่ 2 หลักท้าย เช่น 63


กำหนดสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล

หากท่านยินดีให้เราแสดงชื่อของท่านในหน้า "รายชื่อผู้บริจาค" โปรดเลือก "อนุญาต"

หากท่านยินดีให้เราแสดงจำนวนเงินที่โอนในหน้า "รายชื่อผู้บริจาค" โปรดเลือก "อนุญาต"
ข้อมูลของผู้บริจาค
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

- โปรดระบุ หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

- เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับในกรณีมีปัญหา โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์

- ใช้สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์


- โปรดระบุ หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินหลักฐานการชำระเงิน

- ไม่ต้องใส่ ,

- ไฟล์รูปภาพเท่านั้น


กำหนดสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล

หากท่านยินดีให้เราแสดงชื่อของท่านในหน้า "รายชื่อผู้บริจาค" โปรดเลือก "อนุญาต"

หากท่านยินดีให้เราแสดงจำนวนเงินที่โอนในหน้า "รายชื่อผู้บริจาค" โปรดเลือก "อนุญาต"